O škole

Škola Via Arto v tomto školskom roku oslávi 15. výročie svojho vzniku. Za toto obdobie vzrástol počet žiakov zo 180 na 650 žiakov.

Žiak môže byť prijatý na štúdium po vyplnení prihlášky a úspešnom absolvovaní prijímacích talentových skúšok.

Poskytujeme základné umelecké vzdelanie v piatich odboroch:

Hudobný odbor

Tanečný odbor

Výtvarný odbor

Literárno - dramatický odbor

Veľká prednosť školy spočíva v profesionalite učiteľov. Ich odbornosť spočíva vo viacerých hľadiskách. V prvom rade ide o dokonalé zvládnutie predmetov v odboroch, v ktorých vyučujú.

Základnou myšlienkou školy je prepojenie práce jednotlivých odborov a vzájomná spolupráca detí, učiteľov ale aj rodičov a verejných inštitúcií pri príprave spoločných projektov. Výhodou SZUŠ Via Arto je , že žiaci majú možnosť využívať získané poznatky priamo v praxi v našich školských kapelách a súboroch.

Individuálny prístup spočíva v zadávaní primeraných úloh pre žiaka, poznanie jeho schopností, ako aj umeleckého zamerania a možností jeho napredovania.

Svoje umelecké výkony si môžu porovnávať na slovenských a medzinárodných súťažiach , ktorých sa naši pedagógovia so svojimi žiakmi pravidelne zúčastňujú.

Za tieto roky škola vychovala niekoľko úspešných absolventov, ktorí sa hudbe naďalej venujú. Napríklad saxofonista Nikola Bankov z triedy Mgr.art. Matúša Jeňa pokračuje v štúdiu v hre na saxofón v Dánskom Aarhuse na Royal Academy of Music. Takisto z tejto triedy pochádza študent Patrik Švec, ktorý svoju hru na saxofón zdokonaľuje na Konzervatóriu v Košiciach. Anatol Bogdan z triedy PaedDr. Lukáša Jeňa študuje hru na gitare na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach.

Soňa Mindová z triedy Mgr. Márie Riškovej Dis.art je niekoľkonásobnou víťazkou rôznych súťaži v hre na zobcovej flaute.

Silné zastúpenie má tanečný odbor, ktorý ma na konte tituly ako “Majstri sveta” (Chorvátsko 2016) a “Majstri európy” (Budapešť 2018) z tried p. učiteliek Evy Kocúrovej Dis.art, a Zuzany Bačovej Dis.art

Organizovali sme

Archív našich udalostí

Pozrieť aktuality

Rýchle kontakty

SZUŠ VIA ARTO
Laborecká 66
066 01 Humenné
Slovenská republika

0902 239 062
viaarto@gmail.com
Nájsť na mape Sledovať na Facebooku Sledovať na Youtube Sledovať na Instagrame

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: